Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego InfNet.pl

Sklep Internetowy woodandarch działający pod adresem infnet.pl stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę Reklamy Lębork Mirosław Małszycki, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Al. Wolności 40,.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.infnet.pl w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Reklamy Lębork.;

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

e) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Reklamy Lębork skompletuje zamówienie i przekaże informacje o gotowości towaru do odbioru;

f) Baza Danych Sklepu Internetowego – baza danych zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

g) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

h) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

i) Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2. Rejestracja i logowanie

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę „Moje Konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając adres email oraz wybrane hasło. Przy złożeniu zamówienia należy również podać adres dostawy, adres, który ma widnieć na fakturze, numer telefonu, Imię oraz Nazwisko.

Reklamy Lębork. nie udostępnia nikomu danych klienta, klient w dowolnym momencie może poprosić o modyfikację lub trwałe usunięcie Swoich danych i konta. W tym celu klient powinien wysłać wiadomość email z prośbą o wymazanie danych do administratora serwisu woodandarch.pl na adres biuro@infnet.pl

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Reklamy Lębork. danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Reklamy Lębork prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia.
Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, które są zapisane w bazie danych a także prawo do żądania ich bezpowrotnego usunięcia.

§ 3 Składanie zamówień

Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.infnet.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
W wirtualnym koszyku Klient ma możliwość zmiany parametrów, ilości oraz produktów.

§ 4. Ceny towarów

Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.infnet.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej są Cenami wiążącymi i ostatecznymi w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ceny znajdujące się na Karcie Produktowej:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

§ 5. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a) gotówką w siedzibie firmy Reklamy Lębork

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowym;

c) przekazem pocztowym;


W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

§ 6. Realizacja zamówień

Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta, wolnych od jakichkolwiek wad.
Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu, wg zasad realizacji, jak poniżej:

a) od 7 do 14 dni – realizacja jednorazowa,

b) miesięczny okres rozliczeniowy – w przypadku opcji abonamentowej (np. pozycjonowanie)

Termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia oraz uiszczenia przedpłaty.

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

Reklamacje należy składać na adres firmy osobiście, telefonicznie lub mailowo.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Kupujący, w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy kupna może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym
W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do siedziby firmy stosowne oświadczenie odstąpienia od umowy.

W przypadku usług takich jak: zakup domeny Internetowej, zakup hostingu, czy też produktów już zrealizowanych (np. dodanie do katalogów, audyt seo) odstąpienie od umowy NIE OBOWIĄZUJE.

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych firmie REKLAMY LĘBORK. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

§ 10. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014r. oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie firmy REKLAMY LĘBORK oraz na stronie Internetowej www.infnet.pl